Privacyverklaring Wij Bevallen

Naam onderneming: Verloskundigenpraktijk Wij Bevallen
Adres: Groen van Prinstererstraat 26 7442MV Nijverdal
E-mailadres: info@wijbevallen.nl
Telefoonnummer: 06-28472774

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u, uw partner en van uw kind. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook (een deel van) uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten die op dit moment bij ons in behandeling zijn of die bij ons staan ingeschreven maar waarvan de behandeling nog niet is gestart. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u in het verleden bij ons in behandeling bent geweest
of ingeschreven heeft gestaan, wanneer wij de taken van uw reguliere behandelaar hebben waargenomen of wanneer u een bezoek brengt aan onze website.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij
toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn.
Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Behandeling
Wanneer u behandeld wordt, worden de persoonsgegevens van moeder en kind omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in het medisch dossier van de moeder. In ons elektronische systeem kunnen diverse gegevens vastgelegd worden waaronder een zorgplan, labuitslagen, echo’s,
contactmomenten en patiëntgegevens. Na de kraamtijd worden de relevante gegevens gedeeld met jeugdgezondheidszorg (JGZ).

3.3 Andere zorgaanbieders
Soms kan het nodig zijn om een andere zorgaanbieder bij de geboorte te betrekken bijvoorbeeld een specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze zorgaanbieder.

3.4 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.5 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens van u als verzekerde gegevens opvragen voor een controle.
Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze cliënten altijd voorop stellen.

3.6 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.7 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt
voor uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte van dat incident.

3.8 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

3.9 Social media en publieke uitingen
Veel ouders vinden het leuk om de geboorte van een kindje te vieren en wij ook. Indien gewenst door de ouders, kunnen wij een foto van hun kindje op de website plaatsen. Geboortekaartjes hangen wij volgens goed gebruik op in de wachtkamer, wij verzoeken u bij het opsturen van het geboortekaartje aan te geven of u akkoord bent met het ophangen van het kaartje.

3.10 Onderzoek
Binnen de geboortezorg wordt stelselmatig onderzoek gedaan naar de kwaliteit. Dit gebeurt via enkele digitale systemen, waaronder Peridos en Perined waarin wij gegevens zetten. Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de
kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren. U moet toestemming geven voor de screening en geeft daarmee impliciet toestemming voor het registreren van de gegevens. Onderzoek van Peridos gebeurt met anonieme data.

Perined verzamelt persoonsgegevens om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. Deels door terugkoppeling aan de zorgaanbieders onder andere met spiegelinformatie, hier wordt impliciete toestemming verondersteld. Voor het onderzoeksdeel wordt gewerkt met
anonieme gegevens. Als dit niet mogelijk is dan wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van de gegevens.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een cliëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen hebben wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw cliëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw
huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u daartoe schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan de verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met Riëlle Pruisscher via info@wijbevallen.nl.

06 28 47 27 74